Gentofte Rende

Omlægningen af Gentofte Rende er nu en realitet. Projektet har været i udbud og arbejdet er nu færdigt.

Arbejderne er blevet udskudt af flere grunde. Dels har der været problemer med jernbanen, blandt andet fordi jernbanedriften skulle indstilles i 6-8 dage. Endvidere har der været problemer med broerne over Gentofte Rende. Disse var i en værre forfatning end forventet, hvorfor omkostningerne her bliver større en forventet. Alle disse problemer er der nu taget højde for.

I al væsentlighed bliver det oprindelige projekt gennemført med enkelte ændringer i forhold til enkelte grundejere. Dette er dog mest henne omkring Snerlevej, hvor højdeforskellen mellem renden og grundene er forholdsvis stor.

Projektet skulle forhindre skader i forbindelse med det, ” vi kalder en ”en 10 års hændelse”. Regnmængder under sådanne hændelser skulle kunne opsamles i renden, hvorved vi undgår oversvømmelser i haver og/eller kældre.

Projektet indebærer, at der laves en pendlersti på den ene side, som normalt vil være fri for vand, og en natursti på den anden side, som i perioder godt kan stå under vand. Området omkring Thulevej bliver lidt specielt, idet der her er både en naturgasledning og en bassinledning til opsamling af vand

Udover gravearbejdet vil der komme andre større anlægsarbejder.  Flere broer over Gentofte Rende skal enten renoveres eller udskiftes. Vi ved at der er problemer med broen ved Ellegårdsvej og broen ved Dyssegårdsvej.

Disse store anlægsarbejder vi kræve en større byggeplads. Denne er blevet etableret ved /på Ellemosevej henne ved Teglværksbakken, hvor Renden krydser vejen. Som følge heraf vil Ellemosevej i en længere periode været spærret for gennemkørsel.

Når arbejderne er gennemført skulle området gerne blive etableret som en grønt området, hvor vi brugere kan bruge det på mange måder. Der vil stadig være bænke, men belysningen bliver alene på pendlersiden. På pendlesiden vil der være en ”dobbeltrettet cykelsti” samt en gangsti. På den måde sørges der for, at der tages hensyn til alle.

Det er oppe i tiden, at bomme fjernes. I stedet laves der ”rumleriller” ved udkørsel og krydsning af trafikkerede veje. Der etableres broer, som vi har i dag, udfor de veje, som har adgang ned til Renden.